יורה דעה - Yoreh Deah

יורה דעה - Yoreh Deah

הלכות שחיטה - Kosher Slaughter
הלכות דברים היוצאים מן החי - Living Animal Products
הלכות תולעים - Worms and Insects
הלכות בשר בחלב - Meat and Milk
הלכות תערובות - Mixtures
הלכות מאכלי עובדי כוכבים - Foreign Foods
הלכות יין נסך - Kosher and Non-Kosher Wine
הלכות רבית - Monetary Interest
הלכות כתובת קעקע וקריחה - Tattooing
הלכות נדה - Niddah
הלכות תלמוד תורה - Jewish Education
הלכות צדקה - Tzedakah
הלכות מילה - Circumcision
הלכות גרים - Conversion
הלכות ספר תורה - The Torah Scroll
הלכות מזוזה - Mezuzah

הלכות כלאים - Inter-Species Mingling
הלכות פדיון בכור - Pidyon HaBen
הלכות ביקור חולים ורפואה - Visiting the Sick and Medicine
הלכות קריעה - Responding to a Death
הלכות אבילות - Mourning

 הלכות שחיטה - Kosher Slaughter

Back to top

הלכות דברים היוצאים מן החי - Living Animal Products

Back to top

הלכות תולעים - Worms and Insects 

Back to top

הלכות בשר בחלב - Meat and Milk

Back to top

הלכות תערובות - Mixtures

Back to top

הלכות מאכלי עובדי כוכבים - Foreign Foods

Back to top

הלכות יין נסך - Kosher and Non-Kosher Wine

Back to top

הלכות רבית - Monetary Interest

Back to top

הלכות כתובת קעקע וקריחה - Tattooing

Back to top

הלכות נדה - Niddah

Back to top

הלכות תלמוד תורה - Jewish Education

Back to top

הלכות צדקה - Tzedakah

Back to top

הלכות מילה - Circumcision

Back to top

הלכות גרים - Conversion

Back to top

הלכות ספר תורה - The Torah Scroll

Back to top

הלכות מזוזה - Mezuzah

Back to top

הלכות כלאים - Inter-Species Mingling

הלכות פדיון בכור - Pidyon HaBen

Back to top

הלכות ביקור חולים ורפואה - Visiting the Sick and Medicine

Back to top

הלכות קריעה - Responding to a Death

Back to top

הלכות אבילות - Mourning

Back to top