חושן משפט - Hoshen Mishpat

חושן משפט - Hoshen Mishpat

הלכות דיינים - Jurisprudence
הלכות עדות - Testimony

 - הלכות מצרנותLand Settlement
הלכות שלוחין - Agency
הלכות מקח וממכר - Buying and Selling
הלכות אפיטרופוס – Guardians
 
הלכות שכירות פועלים - Employing Labor
הלכות גזילה - Robbery and Extortion
הלכות נזקי ממון - Monetary Damages
הלכות חובל בחברו - Harming Others
שמירת נפש - Health and Safety

הלכות דיינים - Jurisprudence

Back to top

הלכות עדות - Testimony

Back to top

 - הלכות מצרנותLand Settlement

Back to top

הלכות שלוחין - Agency

Back to top

הלכות מקח וממכר - Buying and Selling

Back to top

הלכות אפיטרופוס – Guardians 

Back to top

הלכות שכירות פועלים - Employing Labor

Back to top

הלכות גזילה - Robbery and Extortion

Back to top

הלכות נזקי ממון - Monetary Damages

Back to top

הלכות חובל בחברו - Harming Others

Back to top

שמירת נפש - Health and Safety

Back to top